Create a Customized Zástavní smlouvu na míru

This template was prepared by: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Instructions

  • Použijte, pokud potřebujete zajistit své peněžité i nepeněžité pohledávky.
  • Pokud dlužník nebude plnit, máte právo zástavu prodat.
  • Další možností, jak posílit své postavení vůči dlužníkovi, je Uznání dluhu.
  • Pokud chcete pohledávku soudně vymáhat, odešlete Předžalobní upomínku a následně podejte Návrh na vydání platebního rozkazu.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Zástavní smlouva

Add Comment
Cancel
TATO ZÁSTAVNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Dlužníkem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Dlužník“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Věřitelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Věřitel“)
Add Comment
Cancel
( Dlužník a Věřitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Chci zastavit
Nemovistostí je:
Add Comment
Cancel
Definice
Add Comment
Cancel
Chci zastavit
V této Smlouvě „Zástava“ znamená.
Add Comment
Cancel
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Add Comment
Cancel
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Add Comment
Cancel
Zástava je zapsána na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě „Dluh “ znamená povinnost Dlužníka
, a to do
, který vyplývá ze
ze dne
.
Add Comment
Cancel
Prohlášení
Add Comment
Cancel
Dlužník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Zástavy a má právo zřídit touto Smlouvou zástavní právo k Zástavě.
Add Comment
Cancel
Předmět Smlouvy
Add Comment
Cancel
Smluvní strany touto Smlouvou zřizují k Zástavě zástavní právo ve prospěch Věřitele, a to k zajištění řádného a včasného splnění Dluhu.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany ujednávají, že zástavní právo podle této Smlouvy zajišťuje i smluvní pokutu vztahující se k Dluhu.
Add Comment
Cancel
Nesplní-li Dlužník Dluh řádně a včas, má Věřitel právo uspokojit se z výtěžku zpeněžení Zástavy do výše Dluhu s příslušenstvím a smluvní pokutou vztahující se k Dluhu ke dni zpeněžení Zástavy.
Add Comment
Cancel
Dlužník je povinen zdržet se všeho, čím se Zástava zhoršuje na úkor Věřitele.
Add Comment
Cancel
Zpeněžení Zástavy
Add Comment
Cancel
Věřitel má právo Zástavu zpeněžit
Add Comment
Cancel
Věřitel může Zástavu zpeněžit nejdříve po uplynutí
dnů poté, co započetí výkonu zástavního práva Dlužníkovi oznámil.
Add Comment
Cancel
Katastr nemovitostí
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že zástavní právo k Zástavě vzniká až vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Add Comment
Cancel
Návrh na vklad zástavního práva k Zástavě podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Add Comment
Cancel
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí splněny. Správní poplatek za podání návrhu na vklad zástavního práva k Zástavě podle této Smlouvy do katastru nemovitostí hradí
.
Add Comment
Cancel
Zánik zástavního práva
Add Comment
Cancel
Zanikne-li Dluh, zanikne i zástavní právo podle této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1309 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k zástavě?
Add Comment
Cancel
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o splnění dluhu (kvitanci)?
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.