Create a Customized Smlouvu o stavbě domu

This template was prepared by: Mgr. Radek Motzke, Mgr. Radek Motzke, advokát

Instructions

  • Tuto smlouvu o dílu použijte, pokud si necháváte někým stavět dům nebo jste jeho stavitelem.
  • Pokud je předmětem práce jiná věc než celá nemovitost, například jenom části interiéru, použijte smlouvu o dílo.
  • Pozornost věnujte především zárukám za vady díla a způsobu placení.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o stavbě domu

Add Comment
Cancel
TATO SMLOUVA O STAVBĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Objednatelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Objednatel“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Zhotovitelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Zhotovitel“)
Add Comment
Cancel
( Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Úvodní prohlášení a ujednání
Add Comment
Cancel
Objednatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č.
v katastrálním území
. Objednatel má zájem vystavět na pozemku stavbu dle projektové dokumentace, kterou si sám zajistil (dále jen „dílo“).
Add Comment
Cancel
Objednatel prohlašuje, že účelem stavby je
.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění, která jsou právními předpisy vyžadována k provedení prací sjednaných v této smlouvě.
Add Comment
Cancel
Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy o stavbě (dále také „tato smlouva“) je následující dokumentace (dále také „dokumentace“):
Add Comment
Cancel
rozpočet ceny díla,
Add Comment
Cancel
projektová dokumentace zpracovaná
,
Add Comment
Cancel
,
Add Comment
Cancel
Vyskytne-li se rozpor mezi touto smlouvou bez příloh a jejími přílohami, má přednost tato smlouva bez příloh. Vyskytne-li se rozpor mezi jednotlivými přílohami, mají jednotlivé přílohy přednost dle pořadí uvedeného v tomto článku.
Add Comment
Cancel
Hlavní ujednání
Add Comment
Cancel
Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Dílem se rozumí stavba definovaná v dokumentaci. Cenou díla se rozumí celková cena sjednaná v této smlouvě.
Add Comment
Cancel
Součástí díla
zajištění dokumentace skutečného provedení stavby
jejího projednání se správními orgány.
Add Comment
Cancel
Součástí díla
zajištění stavebního povolení, oznámení o užívání stavby („kolaudace“) a/nebo jiných správních aktů orgánů veřejné správy.
Add Comment
Cancel
Součástí díla
finální terénní úpravy.
Add Comment
Cancel
Součástí díla
interiérové vybavení (nábytek či jiné zařizovací předměty) podle dokumentace.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Cena díla
Add Comment
Cancel
Zhotovitel je
Celková cena díla činí
+ slovy
bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
Add Comment
Cancel
Smluvní strany sjednaly cenu díla na základě položkového rozpočtu, který je součástí dokumentace. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, spotřebované energie, spotřebovanou vodu a plyn, zábory veřejného prostranství, likvidaci odpadů, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, geodetické zaměření, zisk, veškeré doklady o provedení stavby, rizika a vlivy během provádění díla apod.).
Add Comment
Cancel
Cena díla je konečná a nepřekročitelná. Může se však snížit o cenu méněprací a zvýšit o cenu víceprací, pakliže obě Smluvní strany tyto méněpráce či vícepráce písemně schválily. Za dostatečnou formu schválení se považuje také zápis do stavebního deníku podepsaný oběma smluvními stranami. Méněprací se rozumí dodávky a výkony, o něž Smluvní strany sníží rozsah díla sjednaný touto smlouvou. Víceprací se rozumí dodávky a výkony, o něž Smluvní strany zvýší rozsah díla sjednaný touto smlouvou. Cenu méně- či víceprací Smluvní strany stanoví na základě rozpočtu, který je součástí dokumentace. Neobsahuje-li rozpočet příslušnou položku, použije se cena obvyklá v místě a čase.
Add Comment
Cancel
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Cena má být placena
Zvolte způsob hrazení ceny za dílo.
První část ceny ve výši
+ slovy
bez DPH se Objednatel zavazuje zaplatit
dní od uzavření této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Následující části ceny díla se Objednatel zavazuje zaplatit v zálohových platbách, a to následovně:
Add Comment
Cancel
Zbývající část ceny se Objednatel zavazuje uhradit do
dnů po řádném dokončení a předání díla a doručení konečné faktury.
Add Comment
Cancel
Objednatel je oprávněn neuhradit pozastávku ve výši
% z celkové ceny díla, a to až do doby, kdy Zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky dokončeného díla. Objednatel je povinen uhradit pozastávku do
dní poté.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel je povinen vyúčtovat Objednateli každou zálohu po dokončení těch částí díla, na jejichž financování byla záloha dle položkového rozpočtu poskytnuta. Ke dni dokončení celého díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, v níž souhrnně vyúčtuje všechny poskytnuté zálohy. Přitom je však oprávněn vyúčtovat pouze výkony a dodávky, které Objednateli při plnění díla skutečně poskytl. Vyúčtování provede na základě položkových cen sjednaných v rozpočtu a není-li jich, pak na základě cen obvyklých v místě a čase.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel je oprávněn připočíst ke všem fakturovaným cenám částku odpovídající DPH dle právních předpisů účinných v době fakturace.
Add Comment
Cancel
Všechny platby je Objednatel povinen provést na Zhotovitelův bankovní účet č.
.
Add Comment
Cancel
Čas plnění, součinnost Objednatele, předání a převzetí díla
Add Comment
Cancel
Zhotovitel se zavazuje začít se zhotovováním díla do
dnů ode dne uhrazení částky dle odstavce 4.1.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do
.
Add Comment
Cancel
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli na své náklady následující součinnost k plnění díla:
Add Comment
Cancel
zajistit přístup na pozemek po celou dobu plnění díla,
Add Comment
Cancel
zajistit přípojku elektřiny a vody na pozemku po celou dobu plnění díla; spotřebovanou elektřinu a vodu se zavazuje oproti předloženému vyúčtování uhradit Zhotovitel,
Add Comment
Cancel
zajistit v případě nejasností v dokumentaci bezodkladnou konzultaci s jejími autory,
Add Comment
Cancel
vyvstane-li v průběhu provádění díla potřeba vyjádření či rozhodnutí ze strany Objednatele, poskytnout takové vyjádření či rozhodnutí a potvrdit jej podpisem ve stavebním deníku, a to nejpozději do
pracovních dnů od výzvy ze strany Zhotovitele.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného díla či jeho části alespoň
dní předem. Smluvní strany potvrdí předání a převzetí dokončených částí díla zápisem do stavebního deníku, který společně podepíší. Předání a převzetí dokončeného díla jako celku potvrdí oboustranně podepsaným předávacím protokolem. Objednatel
oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla či jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Add Comment
Cancel
Pakliže Objednatel neoprávněně odmítne převzít dokončené dílo či jeho část, platí, že dokončené dílo či jeho část převzal ke dni, kdy tak měl dle řádné výzvy Zhotovitele učinit. V pochybnostech platí, že Objednatel převzal dokončené dílo či jeho část dnem, kdy jej začal fakticky užívat.
Add Comment
Cancel
Místem předání dokončeného díla či jeho části je pozemek Objednatele. Zhotovitel je povinen ho vyklidit do
dnů ode dne předání díla, případně ode dne, kdy byly po předání díla odstraněny vady a nedodělky.
Add Comment
Cancel
Záruka
Add Comment
Cancel
Zhotovitel
Objednateli záruku, že stavební části díla budou mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé
let od předání díla.
Add Comment
Cancel
Na technologické části díla poskytuje Zhotovitel záruku v délce, kterou mu poskytují dodavatelé těchto technologií, nejméně však po dobu
let od předání díla. Technologickou částí díla se rozumí zejména veškeré zdravotně technické instalace (ZTI) a elektroinstalace.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla, které vzniknou mechanickým poškozením předmětu díla v období po předání a převzetí díla, zanedbáním pravidelné údržby ze strany Objednatele nebo používáním díla v rozporu s jeho účelem či pokyny a návody, které Zhotovitel Objednateli předá.
Add Comment
Cancel
Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vady díla písemně, a to bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce díla a dostatečné péči zjistit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně potvrdit přijetí oznámení o vadách.
Add Comment
Cancel
Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vady díla písemně, a to bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu přijetí oznámení o vadách písemně potvrdit. S odstraňováním vad je povinen začít do
dnů ode dne jejich oznámení a dokončit jej bezodkladně .
Add Comment
Cancel
Sankce
Add Comment
Cancel
Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s dokončením díla jako celku, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Zhotovitel však není povinen smluvní pokutu uhradit, prokáže-li, že mu ve včasném dokončení díla dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Takovou překážkou může být zejména nepřízeň počasí, která znemožňuje řádné provádění díla.
Add Comment
Cancel
Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstraňováním vad či nedodělků nebo s vyklizením pozemku, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý den prodlení.
Add Comment
Cancel
V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli peněžité částky je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
% z dlužné částky včetně DPH.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy oprávněná strana písemně vyzve stranu povinnou k jejich úhradě. Smluvní pokuty se
oproti případné náhradě škody.
Add Comment
Cancel
Dostane-li se Objednatel do prodlení s poskytnutím sjednané součinnosti či s placením jakékoli peněžité částky dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn pozastavit plnění díla po dobu trvání prodlení. Termíny zhotovení díla a jeho částí se automaticky prodlouží o dobu prodlení Objednatele.
Add Comment
Cancel
Odstoupení od smlouvy
Add Comment
Cancel
Od smlouvy lze odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
Add Comment
Cancel
Zanikne-li tato smlouva jinak než splněním, není tím dotčeno vzájemné plnění, které si Smluvní strany řádně poskytly a přijaly před jejím zánikem. Stejně tak není dotčeno právo na úhradu sjednané ceny za takové plnění včetně náhrady účelně vynaložených nákladů Zhotovitele, a to za následujících podmínek.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si poskytnou vzájemnou součinnost k tomu, aby nejpozději do 14 dnů ode dne zániku této smlouvy provedly inventarizaci veškerých vzájemných plnění poskytnutých k datu zániku smlouvy. Inventarizace bude zahrnovat místní šetření rozpracovanosti díla přímo v místě plnění. Každá Smluvní strana je oprávněna přibrat k místnímu šetření soudního znalce dle svého výběru a pořídit na místě fotografie či videozáznam. Dostane-li se kterákoli Smluvní strana do prodlení s poskytnutím součinnosti k provedení inventarizace dle této smlouvy, uhradí oprávněné Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
Add Comment
Cancel
Závěrem inventarizace bude vyčíslení:
Add Comment
Cancel
částky ceny části díla provedené Zhotovitelem dle této smlouvy do okamžiku zániku smlouvy, od níž budou odečteny zálohy a dílčí platby uhrazené ze strany Objednatelů Zhotoviteli, a
Add Comment
Cancel
částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a předal nejpozději ke dni provedení inventarizace Objednatelům.
Add Comment
Cancel
Při vyčíslení budou Smluvní strany vycházet z jednotkových cen sjednaných rozpočtem. Nebyly-li takové ceny ve smlouvě sjednány, platí, že Zhotovitel ve smyslu bodu 8.4 provedl část díla a obstaral věci za cenu odsouhlasenou Objednatelem v zápise o předání části díla a není-li ho, pak za cenu obvyklou v místě a čase.
Add Comment
Cancel
Ostatní ujednání
Add Comment
Cancel
Vlastníkem předmětu díla po celou dobu provádění díla je Objednatel.
Add Comment
Cancel
Vlastníkem materiálů a výrobků určených k provedení díla se Objednatel stává okamžikem
.
Add Comment
Cancel
Objednatel je oprávněn vstupovat na staveniště
.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva obsahuje úplné ujednání o svém předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání a návrhy, které si strany před jejím uzavřením v souvislosti s jejím předmětem učinily.
Add Comment
Cancel
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo se k němu nepřihlíží, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné, neúčinné, zdánlivé či takové, k němuž se nepřihlíží, ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
Add Comment
Cancel
Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně. To platí i pro změnu tohoto ustanovení. Požaduje-li tato smlouva či právní předpis učinit právní jednání písemnou formou,
se za takovou formu i prostý e-mail či datová zpráva, není-li výslovně ujednáno jinak.
Add Comment
Cancel
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato smlouva je podepsána ve
vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Radek Motzke | Mgr. Radek Motzke, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.