Create a Customized Informaci o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

This template was prepared by: JUDr. Šárka Kincelová, Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o.

Instructions

  • Použijte tuto dokumentaci v souladu s GDPR, pokud se u Vás někdo uchází o pracovní pozici.

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Add Comment
Cancel
(dále jen jako „Správce“) tímto poskytuje uchazečům o zaměstnání informace o tom, jaké osobní údaje Obchodní společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách, které se ucházejí o pracovní pozice ve Společnosti, k jakým účelům a jak dlouho Správce tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, jaká práva fyzickým osobám náleží v souladu s činností Správce.
Add Comment
Cancel
Správce
Add Comment
Cancel
Správce, který zpracovává osobní údaje fyzických osob, je Obchodní společnost se sídlem
, IČO
v obchodním rejstříku zapsal
.
Add Comment
Cancel
E-mailová adresa:
.
Add Comment
Cancel
Správce
pověřence pro ochranu osobních údajů.
Add Comment
Cancel
Výběr uchazeče o zaměstnání, kontaktování uchazeče o zaměstnání
Add Comment
Cancel
Osobní údaje, které jsou zpracovávány
Add Comment
Cancel
Uchazeči, kteří se ucházejí o pracovní pozici, zasílají, příp. osobně předávají Správci své osobní údaje, které jsou u Správce zpracovány v tomto rozsahu:
Add Comment
Cancel
jméno a příjmení;
Add Comment
Cancel
datum narození, rodné číslo, pokud jej uchazeč o zaměstnání uvede;
Add Comment
Cancel
adresa bydliště;
Add Comment
Cancel
e-mailová adresa;
Add Comment
Cancel
telefonní číslo;
Add Comment
Cancel
přehled vystudovaných škol;
Add Comment
Cancel
předchozí zaměstnavatelé.
Add Comment
Cancel
Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování
Add Comment
Cancel
Osobní údaje uchazeče o zaměstnání se zpracovávají k účelu a z důvodu:
Add Comment
Cancel
evidence, vyhodnocení a výběr uchazeče o zaměstnání (oprávněný zájem);
Add Comment
Cancel
získání podkladů pro uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (oprávněný zájem).
Add Comment
Cancel
Osobní údaje jsou zpracovány
v papírové formě prostřednictvím zaměstnanců Správce.
Add Comment
Cancel
Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů
Add Comment
Cancel
Osobní údaje uchazečů o zaměstnání
, a to:
za účelem
.
Add Comment
Cancel
Doba uložení osobních údajů
Add Comment
Cancel
Po dobu výběrového řízení. Pokud je uchazeč vybrán, stávají se osobní údaje součástí složky zaměstnance, která je nadále uchována po dobu trvání pracovního poměru. V opačném případě se osobní údaje po ukončení výběrového řízení ihned vymazávají a skartují.
Add Comment
Cancel
Práva subjektů údajů
Add Comment
Cancel
V případě, že fyzická osoba bude pro Správce identifikovatelná a dále prokáže svoji totožnost, má tato práva:
Add Comment
Cancel
právo na přístup k osobním údajům (tj. na vydání potvrzení, zda Správce osobní údaje uchazeče o zaměstnání zpracovává, nebo nikoliv, právo na doplňující informace, zejména o účelu a povaze zpracování a o zdrojích, ze kterých údaje pocházejí);
Add Comment
Cancel
právo na opravu (tj. v případě, že se uchazeč domnívá, že dochází ke zpracování neúplných nebo nesprávných údajů, má právo na opravu nebo doplnění těchto údajů);
Add Comment
Cancel
právo na výmaz - právo být zapomenut (tj. v případech stanovených právním předpisem může uchazeč o zaměstnání požadovat výmaz svých osobních údajů);
Add Comment
Cancel
právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Správce o předání těchto údajů jinému správci);
Add Comment
Cancel
právo na omezení zpracování (tj. v případě důvodů daných právními předpisy);
Add Comment
Cancel
právo vznést námitku (tj. vznést námitku proti zpracování);
Add Comment
Cancel
právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování (tj. uchazeč o zaměstnání má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo). Správce neprovádí žádné automatizované rozhodnutí bez vlivu lidského posouzení;
Add Comment
Cancel
právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (tj. souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat v případech daných právními předpisy). Pokud je zpracování založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů a souhlas je následně odvolán, není tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu odděleném před jeho odvoláním;
Add Comment
Cancel
právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (tj. v případě porušení povinností má uchazeč o zaměstnání právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).
Add Comment
Cancel
Společná a závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
Obchodní společnost nezpracovává, neshromažďuje a nepoužívá informace osob, které jsou mladší 15 let.
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Šárka Kincelová | Advokátní kancelář Šárka Kincelová, s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.